Posts Tagged 'regeringen'

Pst Obama, så här kan du göra med statsskulden


Rebloggar ett inlägg ifrån min egen blogg.

En intressant teori om att åtgärda statsskulden är ju att staten (gouverment) i USA ”trycker” egna skuldfria pengar och betalar skulden med dessa. Det har de rätt till enligt lag. Om de då trycker upp hela skulden på 14 biljoner dollar och betalar av den och sedan river obligationerna så skulle USA bli skuldfritt. Ingen inflation borde heller uppstå i detta fall eftersom de nytrycka pengarna endast ersätter den penningmängd som skulden utgör.

Elegant men vissa banker skulle nog ha ”ett och annat” att säga om det hela. Och deras ord väger nog ungefär lika tungt som den samlade vapenmakten inom militär och polis i USA.
Men rent politiskt och lagligt skulle det vara möjligt. Lyssna här på när Bill Still förklarar det hela.

Så en statsskuld är inte alls vad de flesta tror. Det är inget lån utan mer en ökning av penningmängden i ett land. Anledningen att det blir ett lån är att staten låter privata bankirer skapa pengarna (som skuld) istället för att själva göra det.
Hade staten (Gouverment) från början tryckt sina egna pengar (istället för som nu Federal reserve) så hade det inte ens bokföringsmässigt varit en skuld.
Och helt räntefritt förstås (nu måste man ju betala ränta).

Ett land behöver aldrig oroa sig för att trycka pengar bara de inte trycker upp för mycket, då blir det inflation. Eller för lite, då blir det deflation. Det ett land behöver oroa sig för är om de lånar ifrån privata banker och främst utländska banker.
Michael Hudson talar lite om statsskulden här

Annonser

Öppet brev till landets politiker om vårt penningsystem


Ärende = kritik och förslag om förbättringar av vårt penningsystem

Jag skriver till er politiker för att sätta strålkastarljuset på en sak som i princip aldrig diskuteras bland er. Problemet är att det är så få människor som funderar på vad pengar egentligen är, var de kommer ifrån, hur de SKAPAS och hur de kontrolleras. Detta är en kunskap av absolut yttersta vikt att förstå för annars så förstår man inte alls vilken ekonomisk politik som kan föras. OBS att detta är ingen vänster-högerfråga inom politiken utan handlar om hur vårt penningsystem och inget annat.

Penningsystemet
Vårt penningsystem fungerar inte på det sätt som de flesta tror. Många tror att det är Riksbanken som ger ut pengar, men Riksbanken ger bara ut de 3% kontanter som cirkulerar i samhället. Resten 97% skapas av våra privata banker. Och dessa 97% skapas i samma ögonblick som en person/företag eller staten tar ett lån i den privata banken. Innan lånet så fanns inte dessa pengar någonstans men efter att lånebrevet skrivits under så knappas de helt enkelt in på ett nyöppnat konto i låntagarens namn. På så vis så kan banken ”trolla fram” pengar. Detta skrivs sedan in i bankens bokföring som två poster.

1. En skuld-post, kundens konto där kunden kan ta ut de lånade pengarna.
2. En tillgångs-post, kundens lånekontrakt där kunden lovar att betala tillbaka lånet.

Obs att ingenting av dessa pengar i bankens balansposter fanns innan kunden skrev under lånekontraktet utan nyskapades i och med undertecknandet av lånekontraktet.
De flesta tror att en bank lånar ut insättares pengar och lever på mellanskillnaden på inlåning och utlåningsräntor. Men så är inte fallet, en bank lånar aldrig ut insättarnas pengar, den skapar alltid helt nya pengar till ett utlån.

Kapitaltäckning

För att en bank skall kunna skapa pengar ”ur tomma luften” så behöver en mycket liten del eget kapital i botten. Detta kapital har banken på sitt riksbankskonto. För ett bolån behöver i dagens läge (Basel 2) banken endast ha 0.28% i eget kapital. Om en bank alltså lånar ut 1 miljon kronor så behöver den bara ha 2.800 kr i eget kapital. Resten av miljonen skapar banken ur ”tomma luften”. För närmare info se Riksbankschefens Stefan Ingves uträkning av detta längs ner på sidan 2 i hans tal ”Finansiell stabilitet – vart är vi på väg?” från 2009-11-09. Finns att läsa på Riksbankens hemsida, direktlänk till PDF här http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Tal/2009/091119.pdf

OBS, att uttrycket att ”skapa pengar ur tomma luften” som förekommer ofta är ett litet olyckligt uttryck. Det är inte pengar i egentlig mening som skapas utan det är krediter = skulder. Dessa skulder används sedan som pengar. Men det är skillnad på ”äkta pengar” som Riksbanken skapar och de krediter som de vanliga bankerna skapar. Jag går inte in på detta i detta brev. Men eftersom krediterna används precis som pengar och de skapas ”ur tomma luften” så är det ändå ett väldigt bra uttryck. 97% av våra ”pengar” är nämligen skapade så här. Den enkla och lite okända slutsatsen är alltså att ”skuld = pengar” i vårt penningsystem.

Räntan

Vi har alltså ett penningsystem där vi har gjort ”enskild skuld” till allmänt betalningsmedel plus att vi har lagt till räntan på återbetalning av skulden. Ett sådant system kan bara ”växa för evigt” eller totalhaverera. Varför det då undrar kanske ni.

Jo det beror helt enkelt på att när banken skapar ett lån (kredit) på 1 miljon kronor så utökas den totala penningmängden Sverige med just den summan, varken mer eller mindre. Men lånet skall ju betalas tillbaka med ränta, låt oss säga att 1.5 miljoner kronor skall betalas tillbaka. Men eftersom det då fattas 500.000 kronor för att lånet skall kunna betalas tillbaka så måste detta lösas på något sätt. Lösningen på det är att någon/något tar ett lån till på t.ex 1 miljon kronor. Då finns det cirkulerande pengar/krediter för att den första låntagaren skall kunna betala tillbaka sitt lån. Men då finns det ju definitivt inte pengar nog för att låntagare 2 skall betala av sitt lån. Och då måste en låntagare 3 ta ett lån för att pengar/krediter skall komma ut i cirkulation till låntagare 2 återbetalning.

Och så fortsätter det i all oändlighet till det inte längre finns några låntagare kvar som kan låna. Och då havererar banksystemet och samhället med det. Folk betalar tillbaka så mycket de kan och bankerna slutar att låna ut.
Och eftersom ”pengar = skuld” så minskas penningmängden i samhället drastiskt och minskas penningmängden alltför drastiskt så går vi ner i en djup depression.

Lösningar

Inom nuvarande system
Egentligen så borde penningsystemet ändras radikalt men här några förbättringar av nuvarande system som kunde vara ett ”plåster på såren”.

1. Inför ett system som helt separerar spekulationsekonomin och realekonomin, t.ex ”Glass stegall”
2. Nationalisera banksystemet och inrätta ett kommunalt banksystem. Fördelen med detta är t.ex att räntan kan återcirkuleras till stat och kommun och komma invånarna till godo.

Ett helt nytt penningsystem
Låt Riksbanken ha ensamrätten på att skapa och allokera skuldfria pengar (inga krediter eller skuld-pengar alltså). Vanliga banker skall bedriva låneverksamhet med 100% kapitaltäckning. Banker skall alltså göra det som de flesta tror att de gör. låna ut insättarnas pengar och sitt egna kapital.
Staten spenderar ut Riksbankspengar på infrastruktur, skolor sjukhus o.s.v så att dessa pengar börjar cirkulera alltmer i samhället. Då behövs t.ex inte skatter tas ut av folket för dessa saker.

Sensmoral

Det är dags att vi börjar se på pengar som de var tänkta att fungera ifrån början. Alltså ett bokföringssystem för att underlätta byten av varor och tjänster. Alltså inget som man skall tjäna pengar på. En bank är ett sådant bokföringssystem och det finns ingen anledning att den skall behöva gå med vinst. Banken skall tjäna och underlätta för folket, företagare och andra driftiga personer. Inte som nu när hela vår befolkning är skuldslavar åt ett bokföringssystem.

Mvh
Alla era väljare

SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare… In memoriam


NbH.jpgÅDALEN -31

IDAG 15 MAJ ÄR DET 80 ÅR SEDAN…

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

Fakta om Ådalen -31 och  Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Men detta kan bli sant igen:

SFS 2006-43.jpgLag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2006-05-18 Ändring införd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2009-11-01

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

   3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och det inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet.

3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå under direkt ledning av polisen.

4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som har lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i fråga om tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en stödinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och proportionalitet.

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser 2006:343

 

Officiell version (PDF)

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM, THOMAS BODSTRÖM

(Justitiedepartementet)

Förarbeten Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242

Ansvarig myndighet Justitiedepartementet L4 Ikraft 2006-07-01 SFS-nummer 2006:343

LÄS MER I TORBJÖRN JÄRLERUP’S EMINENTA INLÄGG

154369_166434573397789_100000937415340_314511_43746_n.jpg”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare…


”Vänsterledaren Lars Ohly har varit en flitig besökare i Västra Götaland de senaste veckorna. Han har valtalat på en rad torg i regionen, för att väcka uppmärksamhet om omvalet som sker på söndag.

Men när det verkligen gäller nobbar han regionen. Valspurtande vänsterpartister får klara sig utan sin partiledare i helgen.

Orsak: Lars Ohly åker till Västernorrland i stället.

Anledningen är att han ska delta i högtidlighållandet av skotten i Ådalen. I helgen är det nämligen 80 år sedan den mycket uppmärksammade arbetskonflikten.

Ådalen 31 ska uppmärksammas med tal av Lars Ohly och Metallbasen Stefan Löfvén samt kransnedläggning och filmvisning.”

Jag läser politikerkollens inlägg av Anette Holmkvist, där hon anklagar Lars Ohly för att svika sitt parti. Han ska åka och högtidlighålla minnesdagen för skotten i Ådalen, som skedde 15 maj för 80 år sedan. Behöver jag säga att jag blev lätt uppretad av insinuationerna?

”Men när det verkligen gäller nobbar han regionen.”

Ohly nobbar.jpg

Jag besvarade hennes inlägg så här: Kommentaren ligger när detta skrivs inom parentes och jag vet inte om den kommer att släppas igenom, så jag gjorde som jag brukar… en HEMI, alltså en captchabild.

Kommentar till Ådaleninlägget.jpg

Ekman blev symbolen för 1920-talets vågmästarpolitik.

Fakta om Ådalen -31

Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig

”Det finns sålunda anledning att icke lägga en alltför tunga ansvarsbörda på den militäre befälhavaren. Men även om detta beaktas, måste varje tänkande människa reagera mot att det som hände överhuvud skulle behöva inträffa. En kravall som i någon av rikets större städer säkerligen kunnat avvärjas med en relativt ringa polisstyrka utan andra skador än några krossår, föranledde i detta fall det ohyggliga resultatet av fem dödade och fem skadade. Enligt kommissionens mening visar detta med styrka på vad som redan förut framhållits, nämligen vilket olämpligt medel för ordningens upprätthållande militären är i sådana fall där det icke är fråga om att möta en öppet beväpnad motståndare.” Ådalskommissionen


Respekterar inte Anette Holmkvist de olyckliga själar som dödades av sin Regering? Ohly nobbar ingen. Men Holmkvist saknar heder.

Fas 3 systemet är verkligen, ett riktigt slavkontrakt…


Först måste jag erkänna att trots att jag skrivit en hel del om FAS 3 systemet, så har jag inte fattat hur illa det faktiskt är. De personer som fått den lägsta ersättningen alltså 223:- i FAS1 och FAS2 (ca 4000:- i månaden ) de får 0 kronor när de hamnar i FAS 3. De får inte en brödsmula, ingenting.. inte en korvöre, vilket däremot den som utnyttjar arbetskraften får (5000:- i månaden)

Hallå, fattar ni… 8 timmar om dagen förväntas arbetslösa bli mjölkade av andra, men inte ett öre som tack, får de tillbaka. Vem klarar det utan att bli knäckt? Risken för att producera självmordskandidater är väl uppenbar?

Allvarligt jag är chockad fattar inte alls hur detta förslag kunnat gå igenom i riksdagen. Även KD, Centern, FP har ställt sig bakom det faktum att det skall finnas personer som får betala för att sysselsättas. Det är väl ingen som ifrågasätter att fattigdom är en heltidssyssla, att leta extrapriser, att springa till socialen, att baka sitt bröd, att laga långkok, laga kläder. o.s.v. Att sedan ta sig från en plats till en annan kostar resor, kläder, extra mat med mera. Nu får våra allra fattigaste inte ens tid till att vara fattiga, eller förväntas de behöva dubbelarbeta?

Hur värdelös kan man få anse, att en människas arbetsinsats kan vara?

Det får mig osökt att tänka på det faktum att många av de personer som utförsäkrats/utförsäkras snart kommer hamna där. En stor grupp är tillbaka i sjukförsäkringen, ett misslyckande bara det trots att det i princip krävs att du skall vara döende för att få komma tillbaka, efter karantän hos arbetsförmedlingen. Tänk att de var så sjuka att de klarade återinträdet, trots allt tal om fusk och överutnyttjande

Så kvar är alla de som är sjuka men ändå inte sjuka nog för att få vara sjuka, vad händer då med dem? De sjuka som eventuellt skulle kunna tänkas kunna arbeta någon gång in i framtiden, för kanhända finns de möjligen ett arbete åt dem, om man bara använder fantasin.

Många sjuka tvingades lämna A-kassan när regeringen höjde avgifterna och tog bort avdragsrätten. (Arbetsgivarna har däremot sin rätt att få dra av sina avgifter i klubben Svensk Näringsliv) Så de sjuka som hamnar i FAS 1 från dag 1 lever väldigt nära hotet om att sluta sina dagar med att endera bli socialbidragstagare, eller försörjda av sina familjer. En större produktion av utanförskap får man väl leta efter? Vilka chanser har dessa att komma tillbaka, när de inte ens får vara en siffra i statistiken, när de inte ens får ingå i ohälsan?

Egentligen hade jag tänkt analysera Hillevi Engström M artikel, den som kom i press, samma dag som hon skulle intervjuas av Josefsson. Betvivlar inte ett ögonblick på att den är till för att tysta kritikerna, precis som de tandlösa ”förbättringarna” av sjukförsäkringen.

Sju av tio deltagare lämnar insatsen innan de kommer in i fas 3. Åtta av tio i fas 3 är nöjda med arbetsförmedlingens service. Enligt arbetsförmedlingen lämnar en av fem fas 3 sett över tid. Det är positivt för de som lämnar även om utflödet måste bli ännu bättre.

Detta sagt av Engström men hur kan vi kontrollera detta, när hon inte hänvisar till hur man kom fram till detta? Frågor kan alltid formuleras så att man får de svar som eftertraktas. Det är få med hälsan som trivs med att sitta hemma i isolering och uppskattar nog att få komma ut, men det har ingen ifrågasatt. 

Vilka är de 70 % av deltagarna som lämnar systemet innan de hamnar i FAS 3? Fick de ”riktiga” avlönande arbeten? Eller är de flesta f.d. sjuka som inte får en krona i ersättning, efter en ersättning på 223: – i fas 1 och fas 2, och istället väljer att låta sig försörjas av sina familjer? Hur kan vi veta att det är positivt att de lämnar FAS 3, och för vem är det positivt när fler tvingas hamna i utanförskap?

Hela 60 % av alla de som är inskrivna på arbetsförmedlingen har ingen A-kassa, alltså de som slutligen kommer att hamna på 0:- i FAS 3. Lönsammare är väl då att välja den kriminella banan, leta i sopor efter pantflaskor, eller att tigga fast det kommer troligen snart vara förbjudet.

I morgon sänder Uppdrag granskning ett efterlängtat program om FAS 3, och nu kan Hillevi skydda sig mot Josefsson med sin artikel. Vilka makabra resultat som än kommer visa sig, kan hon käckt hänvisa till sin kommande utredning. Vilka personliga tragedier som programmet än visar upp, kommer hon bara säga likt en äkta moderat att hon förstår, och ser allvarligt på detta. Alla frågor Josefsson kan tänkas ställa, manövrerar hon lätt med att säga, att detta skall arbetsförmedlingen få titta närmare på o.s.v. Väldrillad som hon är av Moderaternas propagandaminister, alias Schlingman.

Dessutom har det varit första maj och Lars Ohly har lovat fria glasögon till alla barn, slopande av FAS 3 och istället skall sysselsatta arbetslösa värderas efter ersättning enligt kollektivavtalet. Dessutom skall dessa platser endast få finnas i samhällets tjänst såsom stat, landsting, kommun. OJ OJ vad många företag som försörjer sig på arbetslösa som kommer att tvingas gå i konkurs om de röda vinner nästa val. För att inte tala om alla som hamnat i utanförskap efter 8 år av borgerligt styre, och åter kan komma tillbaka, vilket riskerar att höja arbetslöshetssiffrorna…

K_G Bergström Inga tydliga besked till de viktigaste väljarna, lyder rubriken i Expressen efter Juholts första maj tal. Finns det oviktiga väljare, måste jag genast fråga? Att Bergström är en gammal moderat är väl ingen hemlighet, men moderater kan väl inte anses vara Sossarnas viktigaste väljare?

Hur som helst handlar det rakt igenom om skatterna, om hur Juholt skall finansiera alla sina löften, fast å andra sidan säger andra att han inga löften gav. Eftersom han inte pratade om skatter enligt Bergström, så kanske han borde sagt vad han pratade om?

Det finns personer i detta rika land Sverige, som inget hellre skulle vilja än att få betala skatt efter en dags arbete (fas 3) men de är knappast de viktiga väljare Bergström talar om. De som däremot får betala skatt i FAS 3, de skulle vilja skattas likvärdigt med alla andra arbetare, och inte som idag betala en högre skatt på sin redan låga ersättning.

Göran Greider däremot som är raka motsatsen till Bergström politiskt, menade att Juholt är ett lyft för Svensk politik. Greider skriver att Juholt är en retorisk mästare som talade om visioner med politiken, vilket vi alla borde efterfråga. Vad vill vi med politiken, vilket samhälle vill vi leva i o.s.v. Trots medias tjat om dessa skatter, så vill jag tro att Juholt kommer att visa den vägen, att åter tala politik, och vad den kan göra för oss människor.

Hur skall vi alla kunna leva ett så bra och värdigt liv tillsammans?

Juholt har en grundidé: Att sociala satsningar inte är en barmhärtighetsakt, utan investeringar i framtiden. Att politiken inte är ett nollsummespel: Den högutbildade mår inte sämre av att den lågutbildade får nya chanser till utbildning. Ja, politiken måste vara större än det fotavtryck vi var och en lämnar efter oss och den politiska debatten måste vara större än bara frågan om skatter.

Greider inlämnar också en brasklapp, för trots Juholts starka tal måste det även visa sig vara allvarligt menat.

Samtidigt återstår praktiskt taget alla konkretioner, och inte bara  det: Juholt har utnämnt en ekonomisk talesman som i långa stycken ger intryck av att snarare stå för just det traditionella marknadstänkande som Juholt vill bryta upp från.

– Alliansregeringen vill inte bygga något samhälle. De vill bygga ett särhälle, avslutar Göran Greider. 


I väntan på morgondagens Uppdrag granskning kan ni få

ta del av en berättelse från en kvinna över 50 år med akademisk utbildning som nu finns i FAS 3.

Hon bekräftar sannerligen bilden av arbetslösa som lata, som får skylla sig själva, och den akademiska utbildningen har hon väl köpt på nätet som vissa andra?

Regimkritiker försvinner!/Solidaritetstanken/Trerk


Jag börjar bli smått orolig för det politiska klimatet inom alliansen. Ulf Adehlson, har varit starkt kritisk till hur regeringen hanterat SJ. Han blevdärför uppkallad till statsministern som torrt meddelade Adehlson att han fått sparken.

Detta påminner om tillvägagångsättet inom det stalinistiska Nord-Korea och inom övriga diktaturledda stater. Får man inte kritisera sittande regering utan att riskera repressalier så är vi väldigt illa ute. Jag undrar vad Carl Bildt har att säga, han som är ”Det Fria Ordets Förespråkare”, nu när hans forne vapendragare fått sparken.

Vad säger man inom Moderaterna, när man inte får ktitisera sin egen regering, men man kan kritisera andra sittande regimer, och Reinfeldt står bakom och applåderar. Men att kritisera den svenska regeringen, det renderar direkt i repressalier.

Vad säger De Tre Små Lakejerna, Maud, Göran och Jan. Jo, man applåderar och tycker att satsningen på 800 miljoner kronor är så bra och starkt jobbat av alliansen. Vad man glömmer bort, är att man har tagit 700 miljoner kronor från samma myndighet tidigare, så satsningen på 800 miljoner kronor blev 100 miljoner kronor och det är som om jag skulle pinka i Östersjön.

(M) bör städa utanför sin dörr, innan man anklagar Juholt


Nu läser jag en lång klagan om att Juholt inte nämnde något om främlingsfientlighetens framväxt en enda gång i sitt installationstal.

Vilket då av en av Alliansvännerna tolkas som att han inte tar problemet på allvar, varpå jag frågar mig om den kritiken kommer från rätt håll?

Är det då inte ett större problem att Alliansen styr Sverige enbart med hjälp av dessa främlingsfientliga krafter?

Vid alla tillfällen Fredrik har fått ett nederlag och SD vänt dem ryggen har Sveriges Statsman, istället förvandlats till en patetisk grinolle.

Vidare så läser jag nu på Alliansfritt Sverige att toppmoderaten och tidigare landstingspolitikern Elwe Nilsson blir ny förtroendevald revisor för Moderaterna i Stockholms läns landsting.

Han skall ansvara för Sthlm:s läns landstings ekonomi, trots att han är dömd i Domstol 2002 .

Moderaterna är ju inte kända för att ha rent mjöl i påsen titta bara på Täby Kommun, där man helt ignorerar lagar. Eller varför inte åter påminna oss om alla licenskolkare, eller de som använt svart arbetskraft o.s.v. i Sveriges regering. Eller hur blev det med moderaternas provval o.s.v.

Fast den som är utan skuld kan alltid få kasta den första stenen.

Dock vill jag påstå att det är mycket lättare att vara borgare och brottsling än att vara på vänstersidan, en borgare bekräftar bara sin natur, medan en sosse inte lever som den lär. Trots att vi alla är människor i grund och botten.

Elwe Nilsson får förtroende för hela landstingets ekonomi, medan den arbetslösa och sjuka bara är lat och egentligen inte vill arbeta, så det är dem vi skall rikta in oss på att straffa i dagens samhälle.

Som jag skrev förra veckan så är det intressant att följa medias behov av att ringa in den okända Juholt. I dagens Ab slår man fast att en partiledare aldrig haft ett så lågt förtroende. Vad sysslar då AB med, vill de tala om för Sveriges sovande befolkning, att de skall fortsätta rösta på Reinfeldth? För AB tycks i alla fall inte hjälpa oss med att redogöra vad Juholt vill med Sverige, som Socialdemokraternas ledare. Undersökande Journalistik tycks AB inte vilja syssla med, i alla fall inte Lena Mellin, som tydligen inte gillar sossar. Martin Moberg gör på sin blogg en historisk jämförelse där i princip samma siffror för statsministern, gav rubrikerna stark start av reinfeldth.

När media tömt intresset för Juholt, kan de alltid gå vidare till den nya ekonomiska talesmannen Waidelich, som är lika okänd för Svenska folket, som Juholt.

Moderaterna är glada i alla fall för valet av Waidelich skriver hemimamma, och bara det borde väl få oss att känna stor oro för vad som händer med vänstern?


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 29,269 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: