Posts Tagged 'ådalen 31'

SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare… In memoriam


NbH.jpgÅDALEN -31

IDAG 15 MAJ ÄR DET 80 ÅR SEDAN…

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

Fakta om Ådalen -31 och  Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Men detta kan bli sant igen:

SFS 2006-43.jpgLag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 2006-05-18 Ändring införd

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2009-11-01

1 § I denna lag finns bestämmelser om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning i form av insatser som kan innebära användning av våld eller tvång mot enskilda.

Rikspolisstyrelsen får begära sådant stöd om

1. stödet behövs för att förhindra eller på annat sätt ingripa mot en handling som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

2. ingripandet kräver resurser av särskilt slag som polisen inte har tillgång till, och

   3. regeringen har lämnat sitt medgivande.

Regeringens medgivande behövs inte i sådana brådskande fall som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom. Rikspolisstyrelsen skall omedelbart underrätta regeringen om stöd har begärts utan regeringens medgivande. Därefter skall regeringen pröva huruvida beslutet att begära stöd skall undanröjas eller bestå.

2 § Försvarsmakten skall ge stöd om den har resurser som är lämpliga och det inte medför synnerligt hinder i myndighetens ordinarie verksamhet.

3 § En enhet inom Försvarsmakten som ger stöd enligt denna lag skall stå under befäl av en militär chef. När en stödinsats görs, skall enheten och dess chef stå under direkt ledning av polisen.

4 § Vid en stödinsats får endast sådan personal från Försvarsmakten som har lämplig utbildning och erfarenhet för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

5 § Den som tillhör Försvarsmaktens personal och som uppfyller de krav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer i fråga om tjänsteställning och kvalifikationer i övrigt har de befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387) när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av denna lag. Han eller hon har också vid en stödinsats samma befogenhet som en polisman att gripa personer enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken. Vid utövandet av dessa befogenheter gäller vad som föreskrivs i 8 § polislagen om behov och proportionalitet.

6 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt denna lag endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda. Han eller hon får inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att han eller hon kommer att skadas.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser 2006:343

 

Officiell version (PDF)

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM, THOMAS BODSTRÖM

(Justitiedepartementet)

Förarbeten Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17, rskr. 2005/06:242

Ansvarig myndighet Justitiedepartementet L4 Ikraft 2006-07-01 SFS-nummer 2006:343

LÄS MER I TORBJÖRN JÄRLERUP’S EMINENTA INLÄGG

154369_166434573397789_100000937415340_314511_43746_n.jpg”Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig”

Annonser

SOLIDARITETSTANKEN – När man skjuter arbetare…


”Vänsterledaren Lars Ohly har varit en flitig besökare i Västra Götaland de senaste veckorna. Han har valtalat på en rad torg i regionen, för att väcka uppmärksamhet om omvalet som sker på söndag.

Men när det verkligen gäller nobbar han regionen. Valspurtande vänsterpartister får klara sig utan sin partiledare i helgen.

Orsak: Lars Ohly åker till Västernorrland i stället.

Anledningen är att han ska delta i högtidlighållandet av skotten i Ådalen. I helgen är det nämligen 80 år sedan den mycket uppmärksammade arbetskonflikten.

Ådalen 31 ska uppmärksammas med tal av Lars Ohly och Metallbasen Stefan Löfvén samt kransnedläggning och filmvisning.”

Jag läser politikerkollens inlägg av Anette Holmkvist, där hon anklagar Lars Ohly för att svika sitt parti. Han ska åka och högtidlighålla minnesdagen för skotten i Ådalen, som skedde 15 maj för 80 år sedan. Behöver jag säga att jag blev lätt uppretad av insinuationerna?

”Men när det verkligen gäller nobbar han regionen.”

Ohly nobbar.jpg

Jag besvarade hennes inlägg så här: Kommentaren ligger när detta skrivs inom parentes och jag vet inte om den kommer att släppas igenom, så jag gjorde som jag brukar… en HEMI, alltså en captchabild.

Kommentar till Ådaleninlägget.jpg

Ekman blev symbolen för 1920-talets vågmästarpolitik.

Fakta om Ådalen -31

Om regeringen Carl Gustaf Ekman

File:1led0513adalen.jpg

Den 15 maj bestämdes att militären skulle dras bort och arbetarna skulle sköta ordningen.

Fyra av dödsoffren fick en gemensam grav på kyrkogården vid Gudmundrå kyrka. De anhöriga till de döda och skadade fick inte något skadestånd eftersom de betraktades som upprorsmän. På graven finns en stenplatta med dikten ”Gravskrift” av Erik Blomberg:

Här vilar

en svensk arbetare

stupad i fredstid

vapenlös värnlös

arkebuserad

av okända kulor

Brottet var hunger

Glöm honom aldrig

”Det finns sålunda anledning att icke lägga en alltför tunga ansvarsbörda på den militäre befälhavaren. Men även om detta beaktas, måste varje tänkande människa reagera mot att det som hände överhuvud skulle behöva inträffa. En kravall som i någon av rikets större städer säkerligen kunnat avvärjas med en relativt ringa polisstyrka utan andra skador än några krossår, föranledde i detta fall det ohyggliga resultatet av fem dödade och fem skadade. Enligt kommissionens mening visar detta med styrka på vad som redan förut framhållits, nämligen vilket olämpligt medel för ordningens upprätthållande militären är i sådana fall där det icke är fråga om att möta en öppet beväpnad motståndare.” Ådalskommissionen


Respekterar inte Anette Holmkvist de olyckliga själar som dödades av sin Regering? Ohly nobbar ingen. Men Holmkvist saknar heder.

Vi lever på 2000-talet, ändå ökar fattigdomen, och klyftorna


Tisdag den 12 april 2011, och jag funderar på det faktum att vi just nu lever på 2000-talet.

Som barn hade man sina drömmar om hur världen skulle vara förskaffad denna tid, men inte mycket av det har infriats snarare tvärtom. Märkligt nog handlade mina tankar om fred på jorden, att alla människor i världen skulle ha rent vatten och mat på bordet o.s.v. Som den sista generationen från folkhemmet så utgick jag ifrån en trygg plattform, då Sverige var ett föredöme för resterande delen av världen.

Aldrig att jag tänkte tankar som att Sverige inte skulle ha råd med sin egen befolkning. Aldrig att jag tänkte att ännu fler svenska medborgare skulle tvingas leva i större fatigdom på 2000- talet än då på 70-talet. Aldrig att jag fattade att människan innerst inne var egoister och hellre stängde dörren, för att slippa se de offer som drabbas av deras skriande behov av mer pengar i plånboken. Fast i ärlighetens namn vet vi att många av oss gärna betalar skatt, som tidigare i alla fall tryggade vår ålderdom, lät oss vara sjuka vid behov med mera.

När man studerar djurens värld så visar många så stor rörande omsorg för alla sina medlemmar, även över de defekta och sjuka. Medan vi människor tvärtemot förkastar de sjuka, och anser de arbetslösa vara lata, eller t.o.m kallar dem en synvilla.

Besvikelsen var stor när det nya radarparet inom socialdemokraterna börjar tala om Välfärdsjobb istället för FAS 3. Var är utvärderingen från det redan existerande systemet som borgarna infört? Vad ansåg man om socialdemokraternas tidigare system med plus- jobb? Hur kan man bygga något nytt om man inte vet sin historia? Det känns inte trovärdigt, inte pålitligt om man inte visar sig göra avstamp i kunskap över vad som historiskt inte fungerar/fungerat. Hur länge skall arbetslösa tillåtas vara ett experimenterande, som tvingas genomlida nya system allteftersom Sverige byter regering?

Tillika är jag oerhört besviken på dessa män, endast män, var är alla kompetenta kvinnor som Lena Sommestad?

Jag är egentligen besviken på er alla som tillåter att fattigdomen bland människor så ohämmad får breda ut sig, i ett så rikt land som Sverige. På vilket sätt blir ni lyckligare av att få några extra hundralappar idag, som i morgon betyder lägre pensioner, sämre trygghet o.s.v.?

Nu kommer regeringen med ytterligare besked i sjukförsäkringsfrågan, den som var så bra, den som alla ledamöter applåderade för när den genomfördes, erkänns vara illa genomförd. ….Regeringen har redan som bekant tagit tillbaka reformen, då bl.a. cancersjuka drabbades så hårt. Fast det var ett ganska hårt stolpskott, så vad får regeringen att tro att detta förslag skulle vara mer trovärdigt?

Tror ärligt talat det mer handlar om att ingjuta det ”sovande folket” i falska förespeglingar om att denna regering är bra för landet, samt att tysta den högljudda opionen.

Skrattretande att tro att kapitalisternas, arbetsgivarnas företrädare skulle kunna vara bra för befolkningen i sin helhet. Det största problemet är troligen att folk i allmänhet tappat sina rötter, sin historia, då de har glömt att det bara är 90 år sedan kvinnor för första gången fick rösta. Det finns idag levande kvinnor i landet Sverige, som vid deras födsel inte ansågs vara fullvärdiga medborgare.

För 80 år sedan ganska precis skötts människor till döds vid en fredlig demonstration, vid Ådalen.Den mördade 20 åriga kvinnan Eira söderberg som inte ens deltog, hade kunnat fått fira sin 100års dag i år, om hon haft hälsan.

För 50 år sedan genomfördes ett system som kallades ATP, drygt 30 år senare försämrade man det systemet som kunde ge de tidigare arbetande pensionärerna, en tryggad ålderdom.

Vi har även LAS och MBL som gav oss arbetare en trygghet trodde vi i alla fall, tills den borgerliga regeringen insåg hur man lätt kringgår alla dessa regler.

FAS 3 är ett sådant system, sjukförsäkringen likaså, den som är sjuk kan arbetsgivaren idag göra sig av med, efter 6 månader då den sjuka skall söka annat arbete.

Fas 3 som idag bevisligen tar ”riktiga” arbeten och på sikt riskerar att lönedumpa alla arbetares löner, kallas arbetslinjen. Arbetslinjen som döljer den gigantiska arbetslösheten som breder ut sig för varje dag som går. Arbetslinjen som ger arbetsgivarna allt billigare arbetskraft då lönerna inte längre höjs, men som lurar arbetaren, då skatterna betalar vår välfärd.

Så därför blir besvikelsen så stor när socialdemokraterna äntligen kan börja tala om deras vilja att satsa på riktiga anställningar, som att tillföra arbetskraft till den hårt drabbade offentliga sektorn, med trygga anställningsvillkor och avtalsenliga löner. Eller varför talar de inte om att stoppa den privatisering som sker inom skola och omsorg? Eller, eller…..

Frågan som kvarstår för mig att besvara, är om det är det socialdemokratiska partiet som sviker sina rötter, eller om det är jag som inte förstått att tolka deras partiprogram rätt?

Ber om ursäkt för uteblivna länkar men vårt internet fungerar bara ibland, så jag är glad att ha fått ut ett inlägg….


SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

  • 30 324 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: