SOLIDARITETSTANKEN – EXTRA, EXTRA, Sverigepremiär "Till mitt sista andetag!!"


imagesCA329XBO.jpgMessage from Colonel Mu’ummar Qaddafi. 44025.jpegGOD MORGON!! Jag börjar med att be TRERK om ursäkt att jag tagit upp ditt utrymme och jag hoppas att du har överseende med det, men jag har brådskande och viktiga nyheter som jag vill få ut medan det är nytt och unikt.

Jag hoppas att du kan ta söndagen denna gång??

Idag har ett inslag nått mig som är Khaddafis eget uttalande till rysk press, som ingen svensk press rapporterar eller naturligvis därmed inte heller översätter.

Men nu har jag lagt ner tid och möda på att översätta hela uttalandet och jag lämnar över det här, vilket alltså är Sverigepremiär, före alla andra svenska tidningar =0)

Bird_of_Prey_by_Latuff2.jpgMessage from Colonel Mu’ummar Qaddafi

Meddelande från Överste Mu’ummar Quaddafi publicerat 13.04.2011

Gaddafi Unplugged and Uncensored 

Gaddafi i frihet och ocencurerad

Översatt till engelska av Professor Sam Hamood Filosofie Doktor

Recollections of My Life: Col. Mu’ummar Qaddafi, The Leader of the Revolution. April 5, 2011.

Minnen av mitt liv: Överste Mu’ummar Qaddafi, Revolutionens ledare. 5 april, 2011

”I 40 år, eller var det längre, jag minns inte, så gjorde jag allt jag kunde för att ge folket hus, sjukhus, skolor och när de var hungriga, så gav jag dem mat. Jag förvandlade tom Benghazi från öken till bördig jord. Jag stod upp emot attacker från den där cowboyen Reagan, när han dödade min adopterade, föräldralösa dotter, när han försökte döda mig, och istället dödade han det stackars oskyldiga barnet. Sedan hjälpte jag mina bröder och systrar från Afrika med pengar för den Afrikanska unionen. Jag gjorde allt jag kunde för att hjälpa folk förstå vad en verklig demokrati innebär, när folkets kommittéer styrde vårt land. Men det var aldrig nog, som vissa berättade för mig, tom. folk som hade tiorumsvillor, nya kostymer och möbler, blev aldrig tillfredsställda, så själviska som de var, så ville de ha mer. De sade till amerikaner och andra besökare, att de behövde ”demokrati” “frihet” utan att förstå att det var ett ”skära halsen av varandra” system (mördande konkurrens), där den största hunden äter resten, för de blev förtrollade av de orden, utan att inse att i USA, så finns inga fria(gratis, övers. anm.) mediciner, inga fria sjukhus, inga hyresfria hem, ingen gratis utbildning och ingen gratis mat, förutom när människor var tvungna att tigga, eller stå i långa köer, för att få soppa.

Nej, oavsett vad jag gjorde, så räckte det aldrig för vissa, men för andra, så visste de att jag var en son av Gamal Abdel Nasser, den enda sanna arabiska och muslimska ledare vi haft sedan Saladin, då han(Nasser, övers. anm.)begärde Suezkanalen åt sitt folk, så som jag begärde Libyen åt mitt folk, så var det i hans fotsteg, jag försökte följa, för att mitt folk skulle förbli fritt från kolonial dominans – från tjuvar som skulle stjäla från oss.

Nu, så befinner jag mig under attack av den största makten i militärhistorien. Min lille afrikanske son, Obama vill döda mig, för att ta bort vårt lands frihet, att ta bort våra fria hem, vår fria medicin, vår fria utbildning, vår fria mat, och byta ut det mot det tjuveri i amerikansk stil, som kallas “kapitalism” men alla vi i tredje världen vet vad det betyder, det betyder att bolagen styr landet, styr världen, och folken lider. Så det finns inga alternativ för mig, Jag måste göra mitt val, och om Allah önskar det av mig, ska jag dö följandes hans väg, vägen som har gjort vårt land rikt av bördig jord, mat och hälsa och tom tillåtit oss att hjälpa våra Afrikanska och Arabiska bröder och systrar att arbeta här med oss, i den Libyska Jamahiriya. Jag önskar inte att dö, men om det kommer till den punkten, för att rädda detta land, mitt folk,alla de tusental som alla är mina barn, så må det bli så.

Låt detta testamente bli min röst mot världen, att jag stod upp mot korstågs-attackerna från NATO, stod upp mot grymhet, stod upp mot svek, stod upp mot västs koloniala ambitioner och att jag stod tillsammans med mina Afrikanska bröder, mina sanna arabiska och muslimska bröder, som en fyr av ljus. När andra byggde slott, så bodde jag i ett blygsamt hus och i ett tält. Jag glömde aldrig min ungdom i Sirte, jag slösade inte dumdristigt bort vår nationella förmögenhet och liksom Saladin vår store muslimska ledare, som räddade Jerusalem åt Islam, så tog jag ytterst  lite för egen del… I väst, har några kallat mig ”galen” ”tokig” men de vet sanningen, trots att de fortsätter att ljuga, de vet att vårt land är oberoende och fritt, inte i det koloniala greppet, att min vision, min väg, är, och har varit klar och för mitt folk och jag kommer att strida till mitt sista andetag, för att bevara oss fria, må Allah den allsmäktige hjälpa oss att förbli trogna och fria.”

9kapitalism.jpgAmericanImperialism.jpg

Engelska översättningen från arabiska:

In the name of Allah, the beneficent, the merciful…

For 40 years, or was it longer, I can’t remember, I did all I could to give people houses, hospitals, schools, and when they were hungry, I gave them food. I even made Benghazi into farmland from the desert, I stood up to attacks from that cowboy Reagan, when he killed my adopted orphaned daughter, he was trying to kill me, instead he killed that poor innocent child. Then I helped my brothers and sisters from Africa with money for the African Union. I did all I could to help people understand the concept of real democracy, where people’s committees ran our country. But that was never enough, as some told me, even people who had 10 room homes, new suits and furniture, were never satisfied, as selfish as they were they wanted more. They told Americans and other visitors, that they needed ”democracy” and ”freedom” never realizing it was a cut throat system, where the biggest dog eats the rest, but they were enchanted with those words, never realizing that in America, there was no free medicine, no free hospitals, no free housing, no free education and no free food, except when people had to beg or go to long lines to get soup.

No, no matter what I did, it was never enough for some, but for others, they knew I was the son of Gamal Abdel Nasser, the only true Arab and Muslim leader we’ve had since Salah-al-Deen, when he claimed the Suez Canal for his people, as I claimed Libya, for my people, it was his footsteps I tried to follow, to keep my people free from colonial domination – from thieves who would steal from us.

Now, I am under attack by the biggest force in military history, my little African son, Obama wants to kill me, to take away the freedom of our country, to take away our free housing, our free medicine, our free education, our free food, and replace it with American style thievery, called ”capitalism,” but all of us in the Third World know what that means, it means  corporations run the countries, run the world, and the people suffer. So, there is no alternative for me, I must make my stand, and if Allah wishes, I shall die by following His  path, the path that has made our country rich with farmland, with food and health, and even  allowed us to help our African and Arab brothers and sisters to work here with us, in the Libyan Jamahiriya. I do not wish to die, but if it comes to that, to save this land, my people, all the thousands who are all my children, then so be it.

Let this testament be my voice to the world, that I stood up to crusader attacks of NATO, stood up to cruelty, stood up to betrayal, stood up to the West and its colonialist ambitions, and that I stood with my African brothers, my true Arab and Muslim brothers, as a beacon of  light. When others were building castles, I lived in a modest house, and in a tent. I never forgot my youth in Sirte, I did not spend our national treasury foolishly, and like Salah-al-Deen, our great Muslim leader, who rescued Jerusalem for Islam, I took little for myself… In the West, some have called me ”mad”, ”crazy”, but they know the truth yet continue to lie, they know that our land is independent and free, not in the colonial grip, that my vision, my path, is, and has been clear and for my people and that I will fight to my last breath to keep us free, may Allah almighty help us to remain faithful and free.

c: Col. Mu’ummar Qaddafi,  2011/05/04

Copyright Col. Mu’ummar Qaddafi, – Mathaba.Net

With permission to

Lisa Karpova

Pravda.Ru (*Sanningen*) 

GOD MORGON!!

Annonser

20 Responses to “SOLIDARITETSTANKEN – EXTRA, EXTRA, Sverigepremiär "Till mitt sista andetag!!"”


 1. 1 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 6:34 f m

  Ja, vi har brännande nyheter här ibland =0)

  • 2 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 8:17 f m

   En artikel om hur man ser på Sveriges roll i utrikespolitikenhttp://english.pravda.ru/world/europe/31-03-2011/117405-sweden-0/

 2. 3 skvitt april 16, 2011 kl. 8:52 f m

  Tumme!Det finns all anledning för mig att återgå till tidigare uppfattning om Gadaffi och slokörat erkänna att jag rycktes med av vad som hänt i andra nordafrikanska länder och utifrån det lurats av propaganda att det var samma sak som hände i Libyen. Det är inte bara detta inlägg som får mig att vakna upp och erkänna: Även jag gick på lögnerna! Vore jag så snar till att omvärdera mina uppfattningar och ståndpunkter vore jag som ett rö för vinden och icke någon att ta på allvar. Nej, det det är snarare så att det har kommit uppgifter efterhand som klart visar att ”den store satan”, USA/CIA har lurat i vassen på rätta tillfället att slå till mot vad som kallas grön socialism, varmed menas den socialism som Gadaffi och en del andra i arabvärlden försöker bygga. Nu kom tillfället!En stor eloge för ditt inlägg!/Skvitt

  • 4 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 11:37 e m

   Oavsett vad man tänker och tror så bör båda sidor får sin röst hörd och registrerad. Och vi alla får möjligheten att förstå att sanningen aldrig är enkel…Tack för tumme och beröm, det gläder mig!!Hemikram

 3. 5 trerk april 16, 2011 kl. 9:40 f m

  Ingen fara Hemimma, jag kan gott lugna mig.Tyvärr tänker jag inte kommentera detta brev, jag vill gärna ha det bekräftat att det är äkta. Det som gör mig tveksam är att, Al-Jazira, inte har någon som helst info om detta brev.

  • 6 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 11:14 e m

   Tack Tor-Erik för din smidighet och jag hoppas att jag kommer kunna betala med en gentjänst!Titta på länken så ser du att tidningen är ”legit” som de säger i USAAl Jazira, kanske inte har info eftersom PRAVDA har ensamrätt?Informationen i det stämmer överens med vad Mavera rapporterat i sin blogg under en längre tid. Så jag finner det vara logiskt och trovärdigt. Vi vet ju alla att Khaddafi kallade OBAMA sin son, i ett förhandlingsdokument, eller hur?

 4. 7 tant helene april 16, 2011 kl. 11:57 f m

  fantastisk artikel! jag delar, rebloggar och tummar och knuffar!kramelikram Helene

  • 8 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 11:19 e m

   Kul att se att det funkar nu med din blogg och allt igen!!Hemikramar

 5. 9 superzeke april 16, 2011 kl. 4:29 e m

  Vad bra att du översatte, detta kommer säkerligen inte att komma ut i svenska media.Där har det bestämts att Gaddafi är en hemsk diktator.Janne

  • 10 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 11:19 e m

   Jag är nöjd med resultatet. Jag anser att yttrandefriheten bör värnas och förstärkas vilket antydan om att man torterar Bradley Manning motstrider…Amerikanerna har historiskt stått för majoriteten av all djävulskap som sker i världen, på ett eller annat sätt har de varit inblandade…

 6. 11 Silverstare april 16, 2011 kl. 11:18 e m

  Helvete Hemimamma. Detta hade jag aldtrig trott om Dig du är förjäVligt BRA!!!!!!!!!!!!!!!!!TUSEN KRAMAR!

  • 12 HEMIMAMMA april 16, 2011 kl. 11:26 e m

   *Rodnar* Jag har mina stunder uppenbarligen =0)Hemikramar må lysa och värma din väg!!

 7. 13 Mavera april 17, 2011 kl. 12:32 e m

  En tumme!Det vad jag har försökt förmedla nu i flera veckor sedan USA, NATO, EU och FN angrep Libyen och översten Gaddafi…Kram.

  • 14 HEMIMAMMA april 18, 2011 kl. 11:58 e m

   Ja, Mavera om du inte visat mig alternativa fakta, så kanske jag inte lagt ner tiden på att översätta… så du är medskyldig till detta =0)Hemikramar

  • 15 superzeke april 19, 2011 kl. 12:06 f m

   Men kan Hemimamma ryska också :-)Janne

 8. 16 Lincoln april 18, 2011 kl. 12:03 e m

  Jättebra, Hemimamma!Ensidigheten i den ”fria” västmedian är grotesk.Jag har lagt ned aftonbladetbloggandet. Hinner inte med två bloggar samtidigt, särskilt som jag har fått ganska mycket annat att göra.Tack för ett bra blogginlägg! .

  • 17 HEMIMAMMA april 19, 2011 kl. 12:01 f m

   Tack själv även om jag blir förkrossad över att höra att du ger upp AB bloggandet… =0(Jag hoppas att du tittar in ibland och tipsar om dina inlägg på din andra blogg eller visar ett livstecken då och då på AB…Hemikramar min gode man!!

 9. 18 Stan april 18, 2011 kl. 2:11 e m

  Att vi får oss serverade en nidpropaganda om Khadaffi i meiderna är nog helt klart. Frågan är vad som är sant egentligen, men största delen av befolkningen har nog varit ganska nöjda. Likadant med det här upproret, det var nog inte så mycket vanligt folk som låg bakom, utan handlar om vissa grupper som stöds och beväpnas av USA/Storbritannien. Det där med att regeringen skulle ha använt flygattacker mot folket är troligen ren propaganda, det var vad man behövde för att få in en fot i dörröppningen och kunna börja snacka om flygförbudszon som sen snabbt blev fullt anfallskrig så fort man myglat igenom det i FN. Och även om det hade varit sant att Khadaffi använt övervåld mot demonstranterna så är det ändå olagligt för andra länder att gå in med militär så länge ett land inte är ett hot mot internationell fred och säkerhet.Det otäcka är ju att man sen kommer och säger att så här ska vi fortsätta i andra länder, vilket det kriminella gänget som styr USA/väst meddelat genom sina megafoner som skriver ledare i Aftonbladet.

  • 19 HEMIMAMMA april 19, 2011 kl. 12:14 f m

   Tack för en insiktsfull kommentar. Det som händer påminner starkt om invasionsförsöket på Kuba på 60 talet… fast då skulle världen räddas undan kommunismen…Och nu sitter USA och hånglar med densamma =0)Tänker på ”Sicko” och ”Capitalism – a lovestory”

 10. 20 Mavera april 19, 2011 kl. 2:34 e m

  Bevis på att väst har FEL.SE HÄRhttp://news.sky.com/skynews/Home/World-News/Video-Libya-British-Group-Sees-No-Evidence-Of-Gaddafi-Forces-Using-Violence-In-Western-Libya/Article/201104315975021?lpos=World_News_First_World_News_Feature_Teaser_Region_0&lid=ARTICLE_15975021_Video%3A_Libya_British_Group_Sees_No_Evidence_Of_Gaddafi_Forces_Using_Violence_In_Western_Libya


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,202 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: