Samhällsbetraktelse


Angående den nya grundlagen som antagits under pinsam tystnad från media.

 lyda under demokrati.jpg

Jag hyllar Internet, för att för första gången i världshistorien kan alla nå ut med sitt budskap. Man kan i alla fall nå ut till några stycken nu för tiden, tack vare Internet. Detta trots att man bara är en vanlig medborgare någonstans i världen. Och framför allt, man kan ta reda på ALLT(?)!

Så till exempel fick jag ju tipset om Lissabonfördraget, som i en fotnot till en fotnot stipulerar att det inom EU nu finns dödsstraff inskrivet i lagen och kan utdömas i vissa fall och det gäller för alla länder som har skrivit under avtalet, så som till exempel Sverige har gjort.

Googlar man på Lissabonavtalet så kommer det inte upp något från officiellt myndighetshåll, vilket ju är anmärkningsvärt i sig! ”Lissabonavtalet+riksdagen” ger inget som helst från riksdagen! Det är knäpp tyst om saken! ”Vad innebär Lissabonavtalet”, ger inte heller något från det hållet. Vi ska alltså inte veta någonting om vad som gäller oss rent juridiskt!

Observera nu: Du kan aldrig försvara dig i en domstol med att säga: ”Jag kände inte till den lagen! Jag visste inte att det var förbjudet! Jag visste inte om att jag bröt mot en lag!”  Du är skyldig att veta vad lagen föreskriver! Det finns aldrig ursäkter i den saken. Det hjälper inte att du inte är jurist. Det hjälper inte ens den som händelsevis inte är läskunnig! Du är helt enkelt skyldig att känna till lagen! Det är din absoluta plikt!

Det är bara att konstatera att Internet till trots så finns det sådant som inte låter sig sökas, ungefär som Internetcensuren i bland annat Kina och Burma! Och det är värre än så! För även i dessa diktaturer … För även i förhatliga diktaturer som Iran, Nordkorea … hjälp mig att fylla i listan … För även i vilket land det än är, så råder en regel, LAG ÄR OFFENTLIG!

Men här råder uppenbarligen ett undantag!

Francos diktatur, Pinochets diktatur, Pol Pots och Hitlers diktaturer … fyll gärna i listan! Inga av världens värsta diktaturer har väl någonsin undanhållit folket vilka lagar som det har att följa!

Paradigmskifte!

Jag fick således en länk av Pipiluren om ovanstående; dödsstraff enligt fotnot i fotnot inskrivet i Lissabonavtalet. Tack Pipiluren. 

Kan man tala om ”Demokrati”? Kan man tala om demokrati om folket inte ens får veta vilka lagar som gäller? Fler frågor kan ställas … fyll gärna i listan!

 

Demokrati

Först definitionen:

Direkt översatt från grekiska betyder det inte det urvattnade begrepp som det brukar översättas med där det i dess mest diffusa tolkning tycks betyda något i stil med rättvisa och jämlikhet (”Kolan kostar en krona för alla, det är väl demokratiskt och bra!”), eller det lite bättre – folkstyre (”Vi har minsann medbestämmanderätt!”).

Den korrekta översättningen är FOLKVÄLDE (”Här är det vi som bestämmer, vi och endast vi!”). Men vilka är ”VI”?

Och ”FOLKVÄLDE”, det är ett starkt ord! Det innebär att om det ska råda demokrati ska också folket ha den helt oinskränkta makten att bestämma i allt! BESTÄMMA I ALLT! Men så enkelt är det ju inte.

I det antika Grekland, som ju införde ”demokrati”, gällde denna ”demokrati” rätten för alla att delta i de politiska debatterna och rösta om olika förslag som framfördes, men denna rättighet omfattade endast de fria männen. Likväl betyder det ”FOLKVÄLDE”!

Det som krånglar till det är att det finns ekonomiska omständigheter som påverkar maktstrukturen i samhället. Antagligen är det inget nytt det jag kommer med, men jag fortsätter ändå.

Den ekonomiska verkligheten ställer upp ramarna för vad som kan beslutas och genomföras.

Nu blir det lite krångligare för demokratin (folkväldet), tack vare dessa sanna sakers tillstånd och förhållande.

Det är det här som krånglar till det: En del människor äger produktionsmedlen i vårt land och likaså världen över. Men produktionsmedlen fungerar inte utan att det finns människor som håller igång dessa produktionsmedel. Och de som gör detta är inte de som äger dem. Det är dessa ”igånghållare” som kallas arbetare, inkluderandes tjänstemän och liknande. En gång i tiden var det slavarna som såg till att allting utfördes.

Vi talar om ett borgerligt samhälle därför att de som äger produktionsmedlen brukar kallas borgare, eller borgerskap.

Borgerskapets historia går tillbaka till feodaltidens klass-system med adel, präster, borgare och bönder, de så kallade fyra stånden. Vi talar alltså om tiden före det industriella genombrottet (upplysningsvis till den del av våra ungdomar – och andra – som kan vara skrämmande historielösa ibland), för vilket borgerskapet stod som drivande klass. Och det kunde bara sluta på ett sätt. Borgerskapets klassintressen kunde till slut inte tillgodoses inom det feodala systemet. Alltså gjorde borgerskapet revolution och svingade sig upp som en ny härskande klass.

De som däremot endast har sin arbetskraft att sälja på den öppna marknaden är inte borgare. Det är de som såldes utgör arbetarklassen (inkluderandes tjänstemän).

Eftersom de inte äger produktionsmedlen så är de i klassisk marxistisk terminologi ”egendomslösa”, vilket inte har något att göra med om de äger villa, bil, husvagn, sommarstuga och segelbåt, samt kanske lite aktier och pengar på banken, samt har ekonomiska möjligheter att resa på semester och sitta vid vita dukar på krogen. Det som är viktigt i sammanhanget är att de inte äger själva produktionsmedlen (vari inberäknas finansiella institut såsom banker etc.).

 Begreppet förstås bäst i sitt historiska sammanhang.

Det syftar på de som rekryterades till den spirande industrin på 1800-talet och utgjordes av egendomslösa bönder som sökte sig till städerna för sin utkomsts skull. I klassisk marxistisk terminologi kallas de egendomslösa enligt definitionen ovan ”proletariat” och det har inget med fattigdom att göra! Däremot var de första proletärerna fruktansvärt fattiga och svälten var en del vardagen, i vissa fall gäller det ännu, men det har inget med definitionen av termen att göra. Det gäller att hålla isär sådan saker.

Här vill Skvitt inflika att de så kallade kommunistiska länderna har mycket lite med marxism att göra och det spelar ingen roll hur många gånger de än har relaterat till Marx eller sagt sig stå på marxistisk grund.

 Demokrati.jpg

Demokrati, som sagt!

Mot bakgrund av ovanstående ser vi hur lite av demokrati vi verkligen har eftersom det råder fåvälde! Alla politiska beslut styrs av vad som är ekonomiskt möjligt, men de ekonomiska besluten fattas enbart av den klass som äger produktionsmedlen. 

Observera också att Riksbanken är ett maktmedel, som med sina styrmedel är ställd utanför parlamentarisk kontroll! Dess funktion är allt för viktig för att vara tillgänglig ens med borgerliga  ”demokratiska metoder, läs: parlamentarisk beslut!

Således är det på borgarklassens villkor alla politiska beslut fattas och genomförs. Allt annat är omöjligt, bortsett från att borgerskapet temporärt kan tvingas till eftergifter i den kamp klasserna emellan som är ständigt förekommande.

Här bör inskjutas att i klassernas oförenliga intressen råder ständiga motsättningar som endast borgarklassen har intresse av att dölja på alla upptänkliga sätt. Ett sätt är att förvrida innebörden av ordens betydelse. Det gäller ordet demokrati bland annat. Och det gäller ordet ”klass” i den bemärkelse som här avses, vilket är den enda betydelse som gagnar arbetarna.

Att ta ifrån arbetarklassen dess eget språk är en del i att avväpna densamma och helt och endast i borgerskapets intresse. Således finns det ett borgerligt klassbegrepp som vi vanligt folk aldrig ska ta i vår mun. Borgerskapet talar om underklass, medelklass och överklass. Det är ord på vilka ingen ideologi kan byggas. Det är hala och slemmiga ord utan annan innebörd än vad folk har i inkomst. Det är till och med ord som är farliga för arbetarklassen då sådana ord splittrar densamma.

 

Fåvälde

Det är en liten minoritet, borgarklassens mest inflytelserika personer, som har den reella makten. Och för att upprätthålla denna makt har borgarklassen en stat, det vill säga en apparat, statsapparaten, som förvaltar och garanterar borgarklassens gemensamma intressen, samt reglerar deras inbördes tvister.

De lagar på vilka borgarklassen grundar sin makt är utformade för att skapa ordning när olika borgerliga intressen kolliderar eller när proletariatet vill kasta borgerskapet i rännstenen.

 

Ny grundlag

Den här gången behövde borgerskapet en ny grundlag. Så enkelt var det med den saken. Vad vi andra, vi – proletariatet, tycker om saken är för borgerskapet en sak att inte ta hänsyn till!

 

Rösträtten

Rösträtten infördes över allt i världen, steg för steg, för att låta arbetarklassen invaggas i tron att den kunde påverka sin ställning på andra sätt än att göra uppror. Borgarklassen eftergift berodde på att den fruktade för sin egen existens i början av förra seklet. Den fruktan handlade inte om den fysiska överlevnaden till person, men väl överlevnad som klass. Rösträtt har således inget med demokrati att göra, utan är bara borgarklassens verktyg för att kunna sitta kvar vid makten utan att behöva kväsa folket med hjälp av militären.

Det är alltså bara att se sanningen i vitögat, den ”demokrati” vi har är inget annat än en borgerlig diktatur, där ett fåtal styr över flertalet. ”Demokrati” i borgerskapets tappning och propaganda saknar varje beröringspunkt med vad som menas med ”folkvälde”, alltså ”demokrati” i dess bokstavliga mening.

 

Krig

När borgerskapets intressen står på spel kommer statens resurser att nyttjas fullt ut och med fokus på vad som gangnar borgerskapet. Allt annat får träda tillbaka. Och det leder ibland till krig mellan nationer.

De mest förödande krig är likväl lönsamma, inte för folken, men för borgerskapet. Ju mer kapital-ackumulationen fortskrider, dess mer förödande blir krigen. Och ju mer arbetarklassens folk offras som kanonmat, dess mer göder sig borgerskapet.

Det är inte folken som utlöser krigen, det är borgerskapet i vårt borgerliga samhälle, det kapitalistiska. Under feodaltiden var det adeln som tvingade ut bönderna (främst de jordlösa bönderna) i krig, med dödsstraff som följd för den som vägrade.

1734 års lag stadgade dödsstraff för 68 olika typer av gärningar. Före 1858 fanns det en skarprättare i varje län. Dödsstraffet i Sverige avskaffades i fredstid 30 juni 1921. Dödsstraffet i krigstid avskaffades 1973.

Sedan ”demokrati” och rösträtt infördes har de mest förödande krigen utspelats. Om ”demokrati” var något värt namnet, då hade vi sluppit detta mänsklighetens gissel, i det att krig alltid är en fråga om att omfördela resurser i privat ägo på internationell nivå och ibland på nationell, inbördeskrig.

 guernica.jpg

Avslutningsvis

Borgerskapets elit behövde uppdatera grundlagen och om det var det tystare i samhället än en viskning, eftersom en härskande klass endast ser till egna intressen. Den nya grundlagen ansågs inte ligga i allmänhetens intresse, läs: arbetarklassen. Man, läs: borgerskapet, kallar det ”demokrati”!

The Economist, del av en recenssion av Leo Hubermans Människans rikedomar:

Filmregissörerna i filmens barndom hittade ofta på konstiga ting. Bland de egendomligaste var deras vana att visa folk som åkte taxi och som sedan gick sin väg utan att betala … Det var ganska likt de gamla riddarromanerna, som berättade sida upp och sida ned om adelsmän i skinande rustning och ädla damer i dyrbar brokad. Alla bor i ståtliga slott och har mat och dryck i överflöd. Sällan hör man talas om att någon måste betala allt detta, att mat kommer från jord som måste odlas av någon, att skinande rustningar inte växer på träd.

Ungefär så inleder Leo Huberman sin skildring av den bittra verkligheten bakom våra skolböckers historia om krig och kungar. Hans bok har blivit klassisk.

 

Boken är helt lysande och ett måste för var och en!

/Skvitt

PS.

Inlägget kan komma att kompletteras. I så fall kommer detta att framgå högst upp på inlägget.

Annonser

9 Responses to “Samhällsbetraktelse”


 1. 1 HEMIMAMMA februari 9, 2011 kl. 7:19 e m

  Strålande! (men det visste jag ju på förhand som sagt….)beställningsverk blir alltid bra =0)Hemikramar

 2. 2 skvitt februari 9, 2011 kl. 7:29 e m

  Tack och kram!/Skvitt

  • 3 HEMIMAMMA februari 9, 2011 kl. 9:17 e m

   knuffar

 3. 4 Pluppa februari 10, 2011 kl. 1:52 f m

  Oj,vad mycket text.Tvivlar inte på att det är bra,men just jag orkar inte igenom det just nu,men knuffar fram det.Kram/Pluppa

  • 5 skvitt februari 10, 2011 kl. 2:05 f m

   Jo, det är en nackdel att skriva långt.Kram!/Skvitt

 4. 6 skvitt februari 10, 2011 kl. 2:05 f m

  Tack för knuffen!/Skvitt

 5. 7 kaoskatta februari 10, 2011 kl. 9:07 f m

  Intressant inlägg. Jag håller helt med om internet…det är ett lyft för alla som inte kunnat göra sig hörda tidigare. Internet är suveränt bra för oss som är kritiska till samhällsutvecklingen och här hittar varandra. Vi får kunskaper, kan diskutera och organisera oss utan att ens lämna hemmet, mer än för direkta aktioner.Det där med Lissabon – avtalet hade jag ingen aning om…dödsstraff i EU. Jag upphör aldrig att förvånas och förfäras av makthavarnas övergrepp på folket! Jag har samma uppfattning om demoikrati som du har. Ska demokratin vara värd namnet räcker det inte att vi röstar i ”fria val” (vad som nu menas med det). Demokrati måste innebära att folkets behov styr….alltså verkligen allas grundläggande behov, de som innefattas i Deklarationen för Mänskliga Rättigheter. En regering som inte strävar mot att uppfylla deklarationen borde avsättas direkt tycker jag. Det är både en fördel och nackdel att skriva långt. Man kan få med skeenden och komplicerade tankegångar som kräver tid och eftertanke, men vissa orkar inte läsa allt eller hinner inte pga olika orsaker i livet. . Jag gillar långa inlägg, för det kräver en del av mig som läsare, men ibland varken hinner eller orkar jag läsa. Det vore kanske bra med en sammanfattning i början? Så får även de som inte läser allt, kärnan i inlägget. Bara ett förslag.Ha det bra.

  • 8 skvitt februari 10, 2011 kl. 12:54 e m

   Tack, Kaoskatta!Demokrati är en omöjlighet i ett klassamhälle där minoriteten lever ett parasiterande liv på majoritetens bekostnad.Det är ju inte VI som ber dem parasitera, alltså gör de det i kraft av sin makt. Bestämmer minoriteten är det fåvälde. Och fåvälde är oförenligt med det vi menar med demokrati! Lissabonavtalet, ja. Kanske Hemimamma vill översätta? Hon är en fena på språk. Fler läser det om det står på svenska./Skvitt

 6. 9 HEMIMAMMA februari 10, 2011 kl. 2:33 e m

  Mycket bra tanke där Katta om en sammanfattning…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
SOLIDARITETSTANKEN

Bloggarna på denna sida står var och en för innehållet i sina inlägg, och alla som skriver behöver inte ha samma åsikt i alla sakfrågor. Alla inlägg skall hålla en god och saklig ton.
.
Uppgifter bör i största mån verifieras med länkar.
.
Bloggarna har inte rätt att bli alltför personliga.
.
Bloggtroll, personliga påhopp, näthat eller andra icke adekvata kommentarer kommer inte att släppas fram. De som vill kommentera bör därför hålla sig till ämnet, för att kunna upprätthålla en seriös diskussion.
.
Gemensamt för alla som skriver på denna sida är att vi bl.a. värnar om alla människors rätt att få leva under goda förhållanden.
.
Vi är alla personer med åsikter åt vänster, och gör gemensam sak med att få den borgerliga regeringen bortvald 2014.
.
Bloggen är alltid öppen för fler intresserade skribenter som vill bidra till förändringarnas vindar. Vi kan aldrig bli för många. Vi söker bloggare med hjärtat till vänster, som vill ingå i vår gemenskap.
.
Vi vill återuppliva Solidaritetstanken, för alla människors lika värde och rättigheter... Gästskribenter är också välkomna med en förfrågan om att få deltaga med inlägg.
.
Alla skribenter på denna blogg har möjligheten att vara med och föra en dialog utifrån inläggen.I de fall en kommentar önskas besvaras av specifik skribent, så skall frågan riktas direkt till den avsedda.
.
Välkommen till en öppen debatt!

ARKIV

'
The Rainforest Site

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Gör sällskap med 15 andra följare

BLOGGSTATISTIK

 • 29,202 BESÖKARE
Annonser

%d bloggare gillar detta: